Hållbart jordbruk

När vi pratar om att driva ett hållbart jordbruk i Dalsland, så menar vi först och främst att vi fokuserar på att bevara och förbättra jordens hälsa och produktivitet. Detta kan även förklaras som agroekologi, där man arbetar med naturen i stället för att bekämpa den.

En viktig del för oss med att driva ett hållbart jordbruk är att använda lokala resurser och att minska beroendet av konstgödningl och kemiska bekämpningsmedel. Vi använder biorester och andra organiska gödselmedel för att förbättra jordens struktur och näringsinnehåll.

Vårt cirkulära jordbruk är också en viktig del av ett hållbart jordbruk i Dalsland. Genom att återanvända resurser och minimera avfallet kan man minska miljöpåverkan och samtidigt öka produktiviteten.

De vi också gör med våra cirkulära lösningar är att återanvända gödsel och annat organiskt material, odla gräs på samma fält i flera år i följd för att minska markens belastning och minska risken för sjukdomar, och använda lokalt producerade fodermedel till djuren.

Allt handlar om balans

Att odla olika grödor och ha en mångfald av grödor är också viktigt för att bevara jordens hälsa och motverka markslitage. Genom att variera grödorna kan vi minska risken för sjukdomar och skadedjur, och samtidigt bevara samt öka markens struktur och näringsinnehåll.

Vi tycker att ett annat viktigt inslag i ett hållbart jordbruk är att ha en balans mellan djurhållning och odling. Genom att integrera djurhållningen i odlingen kan man utnyttja djurens gödsel och minska behovet av konstgödsel. Samtidigt kan man utnyttja grödorna som foder till djuren och minska behovet av importerat foder. Vi använder ca 90 % av vår spannmål till vår egen drift. Samt köper restprodukter från livsmedelstillverkning som en viktig foderråvara.

Slutligen tycker vi är det viktigt att ha en helhetssyn på jordbruket och att se det som en del av det lokala ekosystemet. Genom att samarbeta med andra lantbrukare och lokala företag kan man skapa ett kretsloppssamhälle där resurserna används på ett hållbart sätt och där jordbruket är en del av en större helhet.

Hållbart jordbruk i Dalsland